Almancada bazi önemli kelimeler 4

19.09.2010 22:13

Schlafen

şılafın

Uyumak

Schließen

Şıliizın

Kapatmak

Schwimmen

şıvimmın

yüzmek

Sehen

zeehın

Bakmak

sehen

zeehın

görmek

Senden

zendın

göndermek

Singen

Zingın

Şarkı söy.

Sitzen

Zitszın

Oturmak

Sprechen

Şıprehın

Konuşmak

sterben

şıterbın

Ölmek

studieren

Şutudierın

(Ders)çalışmak

     

tippen

tippın

Daktiloda Yazmak

Tragen

tragın

taşımak

Trinken

trikın

içmek

treiben

traybın

Sürmek

tun

tun

Yapmak_1

Verbieten

ferbiitın

yasaklamak

verkaufen

verkaufın

Satmak

Verstehen

ferştehıın

anlamak

Vergessen

fergesın

unutmak

Verlieren

Ferliirın

kaybetmek

warten

vartın

beklemek

Waschen

vaşın

yıkamak

Weisen

vayzın

göstermek

Werben

verbın

Reklam etme.

Wollen

volın

İstemek

—————

Geri